Huli Huli Chicken - The Farsides

Huli Huli Chicken

Farm Fresh Chicken, Smoked Paprika, Soju, Kalamase 21

Farm Fresh Chicken, Smoked Paprika, Soju, Kalamase
21